top of page
OVK Besiktning Stockholm

OVK Besiktning Stockholm

Välkomna till OVK Besiktning Stockholm

Vi är ett medelstort företag inom Ventilationsbranschen där vi åtar

oss OVK besiktningar i Stockholm med omnejd

Prisvärda OVK besiktningar i Stockholm med hög kvalitet.

Vi är ett medelstort företag inom Ventilationsbranschen där vi specialiserar oss inom OVK Besiktningar i Stockholm med omnejd. Våra kunder är BRF:er. 

Vår styrka är att vi har korta inställelsetider och korta beslutsvägar inom företaget.

Offert

Få offert på OVK Fyll i formuläret nedan så återkommer vi snarast!

Tidigare OVK Protokoll

Tack för din förfrågan

OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll)

Undrar du vad en OVK-besiktning, hur den går till och hur ofta den ska utföras? Då har du hamnat helt rätt – här besvarar vi de vanligaste frågorna som vi får om OVK (obligatorisk ventilationskontroll. Innan vi går vidare till dessa kommer vi berätta vad det hela handlar om. Vad är en OVK-besiktning?

Vad är en OVK-besiktning?

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. Detta är en kontroll som är obligatorisk för fastighetsägare att utföra sedan den klubbades igenom i svensk lagstiftning 1990. Sedan 1991 är det därför ett lagstadgat krav på att dessa kontroller ska ske enligt de bestämmelser som finns på plats.

 

Orsaken till att dessa kontroller blev en lagstadgad åtgärd som alltså är obligatorisk har att göra med inomhusklimatet i byggnader. Före 1990 var nämligen luften i många offentliga byggnader och flerfamiljshus så pass dålig att den undermåliga luftkvaliteten hade en negativ inverkan på människors hälsa och arbetsförhållanden. Därför skapades det regelverk som gäller idag.

 

En OVK-besiktning syftar helt enkelt till att säkerställa att ventilationssystemet i en fastighet är i gott skick och att fastighetsägaren gör vad som kan för att motverka fuktskador, mögel och andra problem i byggnaden. Det är viktigt att reglerna kring dessa obligatoriska ventilationskontroller efterlevs, för människors hälsas skull. Därför vilar ett stort ansvar på axlarna hos de fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som är skyldiga att utföra dessa kontroller, samt på kommunernas byggnadsnämnder som ansvarar för tillsynen.

 

Nedan besvarar vi vanliga frågor om dessa kontroller.

Varför behövs OVK Besiktning?

Som fastighetsägare är du ansvarig för att en obligatorisk ventilationskontroll utföras i din(a) byggnad(er) enligt det intervall som gäller för den aktuella typen av byggnad och ventilationssystem. Detta gäller alldeles oavsett vem som nyttjar byggnaden för arbete eller boende. Men du kanske undrar varför du skulle utföra en OVK-besiktning och vilka konsekvenser det eventuellt skulle kunna få om du underlät dig att göra detta? Läs vidare så berättar vi vad som kan hända om du väljer att slarva med dessa kontroller!

Fastighetsägaren är alltid ansvarig för obligatoriska ventilations kontroller

Innan du går vidare och beskriver vad som händer om du inte gör en OVK vill vi betona fastighetsägarens ansvar i det hela. Det är nämligen alltid fastighetsägaren som är ansvarig för obligatoriska ventilationskontroller. Detta gäller oavsett om ägaren är en bostadsrättsförening, ett bostadsbolag eller någon annan typ av entitet.

 

Om det rör sig om en bostadsrättsföreningen är det föreningen och dess styrelse som bär ansvaret för att dessa besiktningar görs. Undantaget från denna regel är om den enskilde medlemmen i föreningen har modifierat sin lägenhet på ett sådant sätt att renoveringen eller förändringen påverkar ventilationssystemet. Om så är fallet är det ägaren till bostadsrätten som ansvarar för att den renovering som har utförts följer de gällande bestämmelserna för OVK samt ventilationen är redo att godkännas i samband med nästa OVK-besiktning.

 

Det finns bara ett fåtal typer av fastigheter där kravet på dessa besiktningar inte gäller. Det rör sig då om privata bostäder som är avsedda för en eller två familjer och där ventilationssystemet är av typen FX-, FT- eller FTX. I övriga byggnader ska dessa kontroller utföras regelbundet.

Tjänster

Ett urval av våra kunder

1920_edited.png
1920_edited.png
1920 (9)_edited.png
1920 (8).png
1920 (12).png
1920 (5).png
1920 (6).png
1920 (7).png
1920 (10).png
1920 (3).png
1920 (2).png
1920 (4).png
1920 (1).png
1920 (11)_edited.png
1920 (1)_edited.png

Vad händer om man inte gör en OVK?

En bra anledning till att utföra en OVK-besiktning är att bestämmelserna kring obligatoriska ventilationskontroller är lagstadgade. Som ägare till en fastighet är du därmed enligt lag tvungen att utföra sådana besiktningar enligt gällande intervall för din byggnad. Men vad händer om man inte gör en OVK? Fortsätt att läsa så ger vi dig insikt i de negativa konsekvenser som en sådan underlåtenhet skulle kunna medföra!

Om du väljer att inte utföra en OVK-besiktning får detta negativa konsekvenser

Underlåtenhet att göra dessa kontroller med flera allvarliga konsekvenser för alla inblandade parter. Till att börja med drabbas de personer som bor eller arbetar i fastigheten negativt av den potentiellt sett försämrade luftkvaliteten. Samtidigt kan även du som ägare av fastigheten drabbas negativt av rättsliga påföljder. Därför är det viktigt att utföra en OVK-besiktning enligt det intervall som gäller för byggnaden ifråga.

OVK Besiktningar Stockholm

Vid allvarliga brister kan fastighetsägaren bli ålagd ett vite

Den instans som ansvarar för tillsynen av att svenska fastighetsägare utför obligatoriska ventilationskontroller enligt gällande bestämmelser är kommunens byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden i din kommun har möjlighet att förelägga dig som äger byggnaden att genomföra en OVK samt att åtgärda de eventuella brister som identifieras i samband med denna.

 

Om bristerna skulle vara omfattande kan du som fastighetsägare bli ålagd ett vite. Detsamma gäller också om du inte följer det eventuella föreläggande som du har fått av kommunens byggnadsnämnd.

 

Skulle bristerna anses vara tillräckligt allvarliga kan byggnaden förbjudas att användas

Skulle byggnadsnämnden anse att bristerna är så pass allvarliga att dessa bedöms äventyra säkerheten för de personer som bor eller arbetar i fastigheten kan byggnaden komma att helt eller delvis förbjudas att använda. Detta är en konsekvens som vanligtvis medför betydande kostnader för dig som fastighetsägare. Dessutom skulle en sådan nedstängning av byggnaden även medföra logistiska bekymmer för de individer som bor eller arbetar i fastigheten.

Försäkringsbolaget skulle kunna ogiltigförklara din försäkring

Ytterligare en aspekt av detta är att du riskerar att drabbas av försäkringsproblem om du inte följer lagstiftningen kring obligatorisk ventilationskontroll. Majoriteten av alla försäkringsbolag kräver nämligen att du följer lagen för att den försäkring som du har tecknat för fastigheten faktiskt ska gälla. Om det visar sig att du har agerat på ett oaktsamt sätt, och försäkringsbolaget gör bedömningen att så är fallet, riskerar du därmed att tvingas stå för alla kostnader och betala dessa ur egen ficka.

 

Dessa negativa påföljder är svaret på frågan varför man bör utföra en OVK-besiktning samt vad som händer om man inte gör detta.

OVK Besiktningar BRF

Det finns ett lagstadgat krav på att alla fastighetsägare ska utföra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll på regelbunden basis med ett visst intervall. Detta krav gäller för alla ägare av fastigheter i Sverige, även bostadsrättsföreningar. Läs vidare för att få mer information om vad som gäller kring OVK-besiktning för BRF:er samt vad ni bör tänka på! Läs mer om OVK besiktningar BRF

Fördelar med OVK-besiktning

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en undersökning av ventilationssystemet i en fastighet. Det är obligatoriskt att regelbundet utföra en sådan kontroll i de flesta typer av byggnader och ventilationssystem. Undantaget är en- och tvåbostadshus i vilka FX-, FT- eller FTX-ventilation har installerats. I övriga byggnader ska denna kontroll utföras med ett intervall på antingen 3 eller 6 år, beroende på de aktuella förutsättningarna avseende byggnadstyp och ventilationssystem.

 

Men finns det då några fördelar med OVK-besiktning, undrar du förmodligen? Ja, det gör det förstås och vi belyser de viktigaste fördelarna nedan!

Viktiga fördelar med OVK-besiktning

Det finns många fördelar med en OVK-besiktning för själva fastigheten samt för de personer som vistas i densamma. Till de främsta fördelarna hör dessa:

Det är ett lagkrav att utföra regelbundna kontroller

Till att börja med är det ett lagkrav på att vissa typer av fastigheter ska OVK-besiktas. Det finns med andra ord en anledning till att det heter obligatorisk ventilationskontroll – kontrollen är just obligatorisk. Därför kan du som äger fastigheten drabbas av straffåtgärder såsom böter eller sanktioner om du underlåter att följa denna bestämmelse. Du har med andra ord inget annat val än att låta utföra denna besiktning enligt det intervall som gäller för fastigheten.

Åtgärden kan vara energieffektiviserande

Det är viktigt av flera anledningar att ventilationssystemet i en fastighet fungerar väl. Till exempel kan ett välfungerande sådant bidra till att minska energiförbrukningen i en fastighet. Även sett ur ett rent ekonomiskt perspektiv är det alltså viktigt att ventilationen fungerar som den ska.

 

Skulle ventilationen istället fungera lite mindre bra kan det istället hända att temperaturen blir alltför låg eller att överdrivet mycket värme går till spillo. I slutändan kan detta leda till att energiförbrukningen behöver öka för att rätt temperatur ska kunnas hålla i fastigheten. Så en av fördelarna med OVK-besiktning är att denna kontroll kan vara

energieffektiviserande och hjälpa dig att hålla nere energikostnaderna.

Inomhusluften blir bättre för boende och/eller anställda

Det finns många fördelar med OVK-besiktning, inte bara för själva fastigheten och för dig som fastighetsägare, utan även för de personer som bor eller arbetar i byggnaden. Den viktigaste fördelen sett ur detta perspektiv är att inomhusmiljön kan förbättras. Detta genom att man säkerställer att ventilationssystemet faktiskt fungerar som det ska.

En obligatorisk ventilationskontroll kan med andra ord leda till att luften för de boende och/eller anställda i fastigheten förbättras.

 

Problem med ventilationen kan identifieras och åtgärdas innan de förvärras

Om ventilationssystemet fungerar mindre bra kan mögel och fuktskador samt dålig luftkvalitet och otrevlig lukt bli resultatet av detta. Därför är det viktigt att mota Olle i grind och få bukt med eventuella problem innan de blir större och orsakar mer omfattande störningar eller skador. En obligatorisk ventilationskontroll är en viktig förebyggande åtgärd som kan leda till att eventuella problem kopplade till ventilationen identifieras och kan åtgärdas innan de förvärras.

 

Ett av de vanligaste felen som kan upptäckas i samband med en obligatorisk ventilationskontroll är att det finns smuts i kanaler och fläktar. Ett annat vanligt fel är att luftflödena i dagsläget är mindre än vad de beräknades vara i samband med uppförandet av byggnaden.

 

Det är en värdehöjande åtgärd för dig som fastighetsägare

En av de fördelar med OVK-besiktning som inte särskilt många tänker på är att åtgärden kan vara värdehöjande för dig som fastighetsägare. En trevlig bieffekt av en sådan kontroll är nämligen att fastigheten efteråt kan framstå som mer attraktiv för såväl hyresgäster som för potentiella köpare. Besiktningen visar att du som fastighetsägare tar väl hand om fastigheten samt att ventilationen fungerar väl och uppfyller alla krav.

Vanliga frågor om OVK-besiktning

När behövs en OVK-besiktning?

EN OVK-besiktning ska göras innan dess att ventilationssystemet för första gången tas i bruk. Det är då en första installationsbesiktning, och i en- och tvåbostadshus med FTX-, FT- eller FX-ventilation räcker det med en sådan. I dessa bostäder behöver ingen ytterligare besiktning utföras på återkommande basis.

 

Däremot ska en OVK-besiktning göras återkommande med ett intervall om 3 eller 6 år för de flesta byggnader. I många byggnader ska kontrollen utföras var tredje år medan den i andra byggnader inte behöver utföras oftare än var sjätte år. Intervallet bestäms främst utifrån vilken typ av byggnad det rör sig om och i andra hand vilken typ av ventilationssystem som har installerats.

 

Vilka byggnader omfattas av OVK?

En första installationsbesiktning ska göras i en- och tvåbostadshus med FTX-, FT- eller FX-ventilation innan systemet tas i bruk. Utöver denna första besiktning ska en återkommande OVK-besiktning även utföras i vissa byggnader

 

I flerbostadshus, kontorsbyggnader och vissa andra fastigheter med FX-, F- eller S-ventilation ska detta ske med sex års mellanrum. I denna typ av byggnader ska kontrollen utföras var tredje år om ventilationssystemet är av antingen FT- eller FTX-typ. Dessutom ska kontrollen utföras med tre års intervall i skolor, förskolor, vårdlokaler och andra samhällsfastigheter alldeles oavsett vilken typ av ventilationssystem som är installerat i fastigheten.

 

Hur utförs en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning utförs av en besiktningsman med lämplig behörighet. Besiktningsmannen kontrollerar dels så att ventilationssystemet fungerar som det är tänkt att göra samt att skötselanvisningar och instruktioner finns tillgängliga. I kontrollen ingår även att säkerställa att det inte finns föroreningar i ventilationssystemet som riskerar att spridas i fastigheten.

 

I samband med den första besiktningen av en fastighet kontrolleras även att ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter avseende egenskaper och funktion.

 

Vid de återkommande OVK-besiktningarna ska kontrollanten även försäkra sig om att ventilationssystemet har en funktion och egenskaper som överensstämmer med de föreskrifter som gällde i samband med att systemet installerades och togs i bruk. Kontrollanten ska även identifiera eventuella förbättringsåtgärder avseende ventilationssystemets energihushållning, utan att inomhusklimatet försämras av åtgärderna.

 

Vad händer om en OVK inte blir godkänd?

Om du som fastighetsägare inte genomför en OVK-besiktning kan byggnadsnämnden i din kommun förelägga dig att genomföra en sådan. Det är nämligen byggnadsnämnden som har till uppgift att överse detta och se till så att alla fastighetsägare i kommunen uppfyller kraven för OVK. Om en OVK-besiktning inte blir godkänd kan kommunens byggnadsnämnd förelägga dig att åtgärda de brister som har identifierats i samband med kontrollen.

 

När infördes OVK?

Det här med OVK-besiktningar är faktiskt inget nytt utan kravet på obligatorisk ventilationskontroll infördes redan 1991. Dessa bestämmelser har med andra ord funnits på plats i drygt tre decennier. Det är du som fastighetsägare, eller ni som bostadsrättsförening, som ska säkerställa att dessa kontroller utförs enligt gällande bestämmelser.

bottom of page